Verzuimbeleid en registratie(protocol)

Binnen de school zullen wij alles in het werk stellen om de leerlingen zoveel mogelijk onderwijs te laten volgen. Om de ouders op de hoogte te stellen van de regels en afspraken, krijgt elke ouder de schoolgids waar de afspraken in staan en een folder over luxe verzuim.

Afspraken en regels:

 • Het verzuim wordt bijgehouden in ESIS. Elke leerkracht vult de absentenregistratie in. Dit wordt elke dag gedaan.
 • De leerlingen die afwezig zijn en 's morgens voor schooltijd niet gemeld zijn, worden gebeld door de conciërge. Als een ouder niet bereikbaar is, worden de eventueel andere nummers geprobeerd te bellen en wordt dit gemeld bij de leerkracht en de directie.
 • Na twee dagen wordt de leerling als ongeoorloofd gemeld in Esis.
 • Bij de derde dag ziek en wel gemeld aan de leerkracht, neemt de leerkracht contact op met de ouders om belangstelling te tonen, te vragen hoe het gaat en wanneer het kind weer naar school komt.
 • Bij de derde dag ziek en niet gemeld, overlegt de directie met de leerkracht wat de te nemen stappen zijn. Dit kan zijn: langsgaan bij het kind, contact opnemen met de leerplichtambtenaar.
 • De administratie draait in het begin van een nieuwe maand een overzicht uit van de absenten van de maand ervoor. Het overzicht wordt door de directie bekeken en eventueel onregelmatigheden eruit gehaald.
 • Bij ongeoorloofd verzuim, zal de directie ouders oproepen voor een gesprek. Bij vier maal ongeoorloofd verzuim wordt er een melding gemaakt bij leerplicht. Dit wordt met de ouder(s) besproken en daarna zal er een melding worden gedaan.
 • Als een leerling vaak ziek is, wordt dit besproken met ouders. Eventueel kan er contact worden opgenomen met de schoolarts. De schoolarts kan de leerling en ouders oproepen voor een gesprek.
 • Bij te laat komen, is er een stappenplan dat gevolgd kan worden.

Aantal keer te laat > Actie

3 maal: Ouders worden aangesproken op het feit dat hun kind te laat is.
6 maal: Ouders krijgen een brief thuis van school over het te laat komen.
9 maal: Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek over het te laat komen.
12 maal: Er wordt een melding gedaan bij leerplicht.

Aanvraag verlof

Ouders kunnen verlof, buiten de reguliere vakanties, aanvragen. Hiervoor zijn de volgende afspraken.
 • Voor een aanvraag wordt altijd een verlofformulier ingevuld. Ouders of de leerkrachten kunnen dit bij de directie vragen/halen.
 • Er zal altijd gevraagd worden om extra stukken, zoals een trouwkaart, rouwkaart, werkgeversverklaring enz.
 • De ouders leveren het formulier in bij de directie. Deze zal binnen 3 werkdagen een reactie geven. Dit kan een goedkeuring of een afkeuring zijn, maar er kan ook om extra stukken of een gesprek worden gevraagd.
 • Bij goedkeuring van het verlof zal de directie het verlof verwerken in ESIS.
 • Bij een verlof langer dan 10 dagen, zal de aanvraag worden gestuurd naar de leerplichtambtenaar.

** Terug naar protocollen **