Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid 3.0

De Elout is gecertificeerd als school voor ouderbetrokkenheid 3.0. Ons doel is om samen met u de ontwikkeling van kinderen en hun resultaten te vergroten. Het contact tussen ouders en school is daarbij uiterst belangrijk. We informeren ouders regelmatig over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkelingen van hun kind. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens informatieavonden, inloopochtenden en thema-afsluitingen. Onze visie op “ouderbetrokkenheid 3.0” (ontwikkeld door CPS) is:

Ouderbetrokkenheid op De Elout betekent dat ouders en leerkrachten als gelijkwaardige partners samenwerken. Iedereen heeft een actieve rol en we hebben oog voor elkaars kwaliteiten. Vanuit vertrouwen en respect is er een open communicatie waarbij het kind centraal staat.

Binnen de school is er een regiegroep voor ouderbetrokkenheid 3.0. In deze groep zitten ouders en teamleden van de school. Onze missie is dan ook dat ouders en school samenwerken en elkaar ondersteunen met de opvoeding en bij het leerproces van hun kind(eren). Samenwerking vergroot het welbevinden van de kinderen en stimuleert het leerproces. Het bevordert hun cognitief functioneren, de schoolprestaties, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren. Ouders zijn ervaringsdeskundigen wanneer het over hun kind(eren) gaat, leerkrachten zijn pedagogisch-didactische deskundigen wanneer het over hun leerlingen gaat. Het uitgangspunt hierbij is dat het belang van het kind voorop staat. Om dit alles te bereiken worden er door de regiegroep gezamenlijke activiteiten georganiseerd, waarbij ook ouders worden opgeroepen om met voorstellen te komen die helpend zijn bij het realiseren van onze gezamenlijke visie.Wij informeren ouders regelmatig over gebeurtenissen op school. De groepsleerkracht plaatst aan het einde van elke schoolweek een bericht op Social Schools over wat er die week is gedaan in de klas. Ook houden we natuurlijk contact over hoe het met uw kind gaat. Van ouders vragen we om ons ook op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen thuis. Dat helpt ons om in te spelen op wat uw kind nodig heeft. Ook ouders van de peuters op onze peuterspeelzaal houden we regelmatig op de hoogte.


Communicatie met ouders


Een goede communicatie versterkt het contact tussen school en ouders. Op de Elout willen we ouders daarom goed informeren. Dat doen we onder meer op de volgende manieren:
 
  • Informatieavonden: jaarlijks is er een informatieavond (meet & greet) voor alle ouders. Ouders krijgen hier informatie over het komende leerjaar en kunnen andere ouders uit de groep leren kennen. Ook wordt er hulp gevraagd voor verschillende activiteiten.
  • Inloopochtenden: elke maand is er een inloopochtend waarbij u het eerste kwartier het werk van uw kind kunt bekijken.
  • Oudergesprekken: drie keer per jaar worden oudergesprekken gehouden. Dat doen we in de vorm van "10 minuten-gesprekken". Daar bespreken we de vorderingen van de kinderen. Deze gesprekken vinden plaats in september (kennismakingsgesprekken), november/december (voortgangsgesprekken) en februari/maart (rapportgesprekken). Kinderen zijn van groep 1 t/m 8 aanwezig bij het kennismakingsgesprek en vanaf groep 5 ook bij de andere gesprekken. 
  • Adviesgesprekken: in december worden de ouders van de kinderen uit groep 8 uitgenodigd voor het adviesgesprek. In dit gesprek wordt het advies wat de school aan uw kind geeft met u besproken. De kinderen zijn hierbij aanwezig.
  • Thema-afsluitingen: ouders van peuters en kleuters worden een paar keer per jaar uitgenodigd om een thema-afsluiting bij te wonen.
  • Afsluitende les Club Elout: ouders van kinderen die deelnemen aan naschoolse activiteiten bij Club Elout, worden bij de afsluitende les uitgenodigd.
  • Activiteiten: bij sommige activiteiten hebben we hulp nodig van ouders. Dan doen we een beroep op hen. Die hulp stellen we zeer op prijs.


Social Schools

Social Schools is de app die wij gebruiken voor communicatie richting ouders. De leerkracht zet wekelijks een berichtje op de groepspagina en vertelt wat er die week is gedaan. Hier worden ook foto's bij geplaatst die alleen te zien zijn voor de leden van die groep. De directie verstuurt eens in de drie weken een nieuwsbrief via Social Schools. Ook kunnen ouders hun kind(eren) ziek melden of een bericht sturen aan de leerkracht.

Samenwerking

Een goede samenwerking tussen thuis en school/peuterspeelzaal versterkt het welbevinden van uw kind(eren). Bij verschillende activiteiten werken we dan ook regelmatig samen met ouders. Heeft u zelf ideeën of vragen? Aarzel niet en stap gerust naar binnen!