Medezeggenschapsraad (MR)

Wie en wat is de MR? 

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de ouders en het personeel van de school. Dat doet de MR in gesprekken met de schoolleiding en het bestuur. In de MR zitten medewerkers van de school en ouders. 
 

Wat kan en doet de MR? 

De belangrijkste instrumenten die de MR heeft zijn de advies- en instemmingsrecht. Adviesrecht betekent, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR zulke besluiten niet nemen. De MR heeft onder meer instemmingsrecht bij het schoolplan, het schoolreglement en beleid op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn. Adviesrecht heeft de MR bij onder meer het beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag, belangrijke verbouwingen van de school en het vakantierooster.
 

De samenstelling van de medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Deze is als volgt:

oudergeleding: personeelsgeleding:
Sabrina Orushani Hellen Buis-Vink (voorzitter)
Brahim Boukhari (vice-voorzitter) Simone Beekhuizen (notulist)
Debbie Lansbergen Peggy Breuer


​Meer weten over de MR? 

De notulen van MR- vergaderingen zijn openbaar. U kunt de notulen van vergaderingen opvragen bij een van de MR-leden. Wilt u meer weten of hebt u vragen over de MR? Mail gerust: hbuis@scoh.nl (t.a.v. Hellen Buis, groepsleerkracht op de Elout en lid en voorzitter van de medezeggenschapsraad). 
 

Documenten


Jaarverslag MR 2020-2021
Notulen MR-vergadering 15 september 2021
Notulen MR-vergadering 8 november 2021
Notulen MR-vergadering 17 januari 2022
Notulen MR-vergadering 21 februari 2022
Notulen MR-vergadering 4 april 2022
Notulen MR-vergadering 13 juni 2022
Notulen MR-vergadering 12 september 2022
Notulen MR-vergadering 14 november 2022
Notulen MR-vergadering 23 januari 2023
Notulen MR-vergadering 17 april 2023
Notulen MR-vergadering 13 juni 2023